Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Angel Angel O:) O-:) O-=) O=) o:) o-:) o-=) o=) (angel)
Angry Angry >:O >:-O >=O >=-O >:o >:-o >=o >=-o (angry)
Beer Beer (beer)
Birth Day Cake Birth Day Cake *bday* (bday)
Bye bye Bye bye =-h
Call Me Call Me =-C =-c *callme* (callme)
Can't Watch Can't Watch X_X x_x
Cham Tay Cham Tay ^&
Che mat Che mat Y_Y
Coffee Coffee ~O) ~o) (coffee)
Confused Confused :S :-S =-S =S :s :-s =-s =s (confused)
Cool Cool B-) (cool)
Cry Cry (cry) =') :')
Crying Crying :'( :,( :,-( :,O( :,o( :'-( :'O( :'o( ='( (crying)
Devil Devil >=) (devil)
Dinnerware Dinnerware *dine* (dine)
Don't Know Don't Know :]Y =]Y :]y =]y (dontknow)
Embarrassed Embarrassed :$ :-$ =-$ =$
Eyes Rolling Eyes Rolling 8-) 8O) 8o) 8-| *EYESROLLING* *Eyesrolling* *eyesrolling*
Feeling Beat Up Feeling Beat Up :]XX =]XX :]xx =]xx
Gift Gift (gift) *gift*
Gold Star Gold Star (*)
Heart Heart *heart*
Huh Huh (huh) :-/ =-/ =/
Khong hieu Khong hieu O.o
Kiss Kiss *kiss*
Leu Leu Leu Leu X-p
Lips Sealed Lips Sealed :X :SS :-X :-SS =-X :ss =X :-ss :x :-x =x
Mat sang Mat sang **-=
Mặt Xanh Mặt Xanh ;^L
Met Moi Met Moi %--
Nerd Nerd (nerd)
Ngac nhien Ngac nhien ;;]]
Ngoai Mui Ngoai Mui =^-
Ngong cuong Ngong cuong *ngong*
No No (n) (no)
Not interested Not interested 3-|
Not Talking Not Talking :]X :]x =]X =]x
On The Phone On The Phone =)] (onphone)
One Moment One Moment =]Min =]MIN =]min (onemoment)
Raised Eyebrow Raised Eyebrow /:) /=)
Rolfing Rolfing (rofl)
Rose die Rose die *Rosedie*
Rose Flower Rose Flower @>-- (rose)
Sad Sad :( =( :-( =-( (sad)
Sarcastic Sarcastic :> :-> => =->
Sick Sick :& :-& =-& =& *SICK* *Sick* *sick* (sick)
Smile Smile :) :-) =) =-) (simle)
Stop Stop (stop)
Surpised Surpised :O :-O =-O =O :o :-o =-o =o (surprised)
Talk on the Hand Talk on the Hand >:/ >=/
Un Heart Un Heart *unheart*
Whew Whew #:-S #=-S #:-s #=-s (whew)
Wine Wine *wine* (wine)
Xau ho Xau ho =;(
Yawn Yawn (yawn) (=|
Yes Yes (y) (yes)
YN YN (yn)
Wink Wink ;) ;-) (wink)
Laughing Laughing =D =d
Rotfl Rotfl =)) :))
Big hug Big hug ({}) (hug)
Dancing Dancing \=D/ \=d) (dancing)
party party <=-P <=-p *PARTY* *Party* *party* (party)
Big Smile Big Smile :D :d :-D =-D =-d (bigsmile)
Tongue Out Tongue Out :P :p =-P =-p :-P :-p =P =p
Love Struck Love Struck <3<3 (inlove) <3
Kiss Kiss :* :-* =* =-*
Straight Face Straight Face :| =|